ผู้บริหาร

11

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้135
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้368
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้503
mod_vvisit_counterเดือนนี้14850
mod_vvisit_counterทั้งหมด167724

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 30 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
  • office

ระบบสมาชิกยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AEC 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
สังกัด เทศบาลตำบลบ้านเพ
……………………………..
      ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ สังกัด เทศบาลตำบลบ้านเพ ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ สังกัด เทศบาลตำบลบ้านเพ โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 นั้นบัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 84 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่29 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒สังกัด เทศบาลตำบลบ้านเพ ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

1.1 กำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคผนวก ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ข.)

1.2 การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยการสัมภาษณ์
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ที่ได้คะแนนภาควิชาและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เพื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อให้ทราบภายในวันศุกร์ที่3 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ และกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

2.1 แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ ในวันสอบ
2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปในวันสอบของแต่ละภาคทุกครั้งเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้
2.3 การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.)
(1) ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
(2) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบวิชานั้น
(3) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามกำหนดการสอบ
(4) ผู้เข้าสอบต้องจัดหาปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
และวัสดุอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(5) ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
(6) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ ตลอดจนบัตรประจำตัว
สอบที่ติดไว้บนโต๊ะออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
(7) เชื่อฟังและปฎิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
(8) ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทำข้อสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(9) เขียนชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ และให้เขียนหมายเลขประจำตัว
ผู้สมัครสอบ เฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อหรือเครื่องหมายอื่นใดลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกงดตรวจกระดาษคำตอบ
(10) เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น หรือ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
(11) ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ
(12) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษตอบด้วยตนเอง เมื่อส่งกระดาษคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
(13) เมื่อกำหนดเวลาทำคำตอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดทำ
คำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
(14) ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบใด ๆ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
(15) ผู้ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องออกให้ห่างจากสถานที่สอบและไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
(16) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้อง
สอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำสอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได้ หรืออาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัยสถานหนักอนึ่ง การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com